image

busses skole

idégrundlag


de ideer, vi bygger på

Busses Skoles formål er at drive friskole for børn. Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Busses Skole er en skole, hvor det skal være et godt sted at lære og et godt sted at være. Busses Skole bekender sig ikke til bestemte religiøse eller politiske retninger. Skolen har en holdningsmæssig rummelighed, der forpligter såvel børn og forældre som lærere.

Busses Skole søger at skabe en balance mellem krav og tryghed, der bevirker, at børnene i samvær med kammerater og lærere kan udvikle sig og lære i eget tempo og nå så langt, som den enkelte har mulighed for.

Skolen er således et sted, hvor børnene indbyrdes og børn og voksne arbejder og lærer sammen. Derigennem gives barnet en mangesidig stimulering, der giver muligheder samt den tryghed, der giver mod til udfoldelse.

Skolens virke forudsætter et aktivt samarbejde mellem skolens ansatte og forældrene omkring det enkelte barn og hver klasse.

meningen med skolen – uddannelse og dannelse

Busses Skoles formål og opgave kan anskues på mange måder. Én af disse er, at perspektivet og meningen med skolen er at rumme såvel uddannelse som dannelse (herunder demokratisk dannelse) – med vekslende vægtning på og forståelse af de to begreber igennem tiderne.

Uddannelse er traditionelt tæt forbundet med faglighed, curriculum og færdigheder. At kunne sit dansk, sine sprog, sin matematik og sin naturvidenskab. At have en basisviden og et fagligt beredskab inden for de gængse fagområder. Grundstenene lægges i grundskolen, der følges op af mere uddannelse – i første omgang af ungdomsuddannelse og dernæst af efterfølgende uddannelser. I det seneste årti har uddannelse fået en tiltagende økonomisk dimension, idet uddannelse i dag betragtes som en nødvendig samfundsinvestering i fremtiden og i national konkurrenceevne i forhold til globaliseringens udfordringer. Med begrebet livslang lærings – og dens gennemslag – er uddannelse og læring blevet et alment vilkår for det moderne menneske – fra vugge til grav.

det andet aspekt af hele meningen med Busses Skole er dannelse

Det afspejles i skolens formålsparagraf og i lovgivningen for skolens virke. Begrebet er igennem tiderne blevet tillagt forskellig værdi og betydning. I vor tid er især demokratisk dannelse fremherskende. Dannelse har stort set altid været en pendant til uddannelse, et ’andet ben’. Man taler om almen dannelse og basisuddannelse som skolens opgave, og selv om dannelsesidealet og fagrækken udvikles og forandres, er det til stadighed denne dobbeltstrategi, der er grundlæggende for skolen som virksomhed. Således er både uddannelsestanken og dannelsesidealet en del af skolens formålsparagraf og praksis, eller sagt på en anden måde – et godt sted at lære.

et godt sted at være

Det er vigtigt for Busses Skole at være et sted, der kendetegnes ved et nært tillidsforhold mellem børn og voksne. Et sted der summer af initiativ, liv og glæde.For nogle børn ses det tydeligt, når de om morgenen runder lærerværelset og har brug for at give læreren et morgenkram. Andre er i fuld gang med leg og aktiviteter men ved, at læreren er der, hvis behovet skulle opstå. Børnene færdes trygt, inde som ude, og nyder at komme ud i den friske luft og lege og spille bold med kammeraterne. Ofte er den fysiske leg og adspredelse netop det, de har brug for. Lege, der inkluderer spilleregler og social adfærd, er altid i høj kurs, – og en kæp overgår stadig alt købelegetøj. Derfor finder vi kæppe alle vegne, på gangen, ved værkstedet, ved flyglet osv. Det udfordrer ens ordenssans! Det er afgørende for os altid at søge det tillidsfulde samvær med børnene, hvorfra det gode liv kan tage afsæt. At være en skole der er et godt sted at være.