image

busses skole

om indskolingen

I indskolingen bygges der på, at alt hvad barnet hidtil har lært, skal anvendes og videreudvikles. Denne umiddelbare accept af barnets færdigheder og erfaringer giver tryghed og tillid, og barnet oplever at kunne noget. Med den oplevelse kan barnet trygt være med til at give og modtage, være med til at udvide og træne og finde ud af, hvad det vil sige at lære og på hvilken måde, det gøres bedst. På den ene side det enkelte barn med dets viden og erfaringer, på den anden side samarbejdet og fællesskabet og fordelene ved at opleve, arbejde og udvikle sig sammen.

 

I indskolingen arbejder begynder-, 1. og 2. klasse sammen en del af timerne. Det har den virkning, at overgangen fra den ene klasse til den anden føles blidere. Derudover tages der hensyn til denne aldersgruppes store modenhedsmæssige forskelle, og ikke mindst lærer børnene hinanden at kende på tværs af klasserne.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den erkendelse og erfaring, at små børn lærer bedst ved at handle og "gøre" med tingene. Derved er der mulighed for i en del af timerne at vælge mellem opgaver, der udfordrer såvel den manuelle som den intellektuelle udvikling. Undervisningen veksler mellem basistimer i de enkelte fag, projektarbejder i kortere eller længere tid, perioder med værksteder, særlige uger, lejrskole, temauge, emneuge. Værkstedsforløbene tager udgangspunkt i et overordnet emne udefra hvilket, der opbygges værksteder med basis i dansk, matematik, fysik, biologi og billedkunst. I værkstederne kan børnene arbejde individuelt eller i mindre grupper.

I indskolingen tager læse- og skriveaktiviteterne udgangspunkt i det fonematiske princip, dvs. at koble bogstavernes navne og form med bogstavernes lyde – fra bogstav til lyd og fra lyd til bogstav. Når eleven kan koble lyd og bogstav, har han/hun “brudt læsekoden”. Der arbejdes endvidere med stavemetoden, (hvor ordet deles i stavelser) og ord­billedmetoden, (hvor ordet genkendes som en helhed).

I indskolingen opfordrer vi endvidere eleverne til at anvende børnestavning (skrive lydret) for at fremme deres skriveglæde. Sammenholdt med en struktureret undervisning i det “fonematiske princip” vil eleven på sigt udvikle en mere og mere sikker retstavning. Børnestavning bruges i forbindelse med elevernes selvstændige skriftlige arbejde. Voksenstavning/korrekt retskrivning er konsekvent grundlag for alt, hvad der produceres af tekst fra voksenhånd og i forbindelse med tilegnelse af staveregler, enkel grammatik og i forbindelse med læseundervisning i små lette frilæsningsbøger. Vi lægger vægt på i høj grad at bruge børnenes egne oplevelser, egne ord og formuleringer for at gøre det at lære meningsfyldt og nærværende.

I perioder er der fællestimer og projekter, hvor de tre klasser samles for at synge, spille, dramatisere og opleve sammen. Der er rig mulighed for at tage på tur, hvor klasserne enkeltvis eller samlet tager i skoven, i mosen, på museum, i svømmehallen.

Emnerne i indskolingen vælges ud fra et hensyn til en helhed i børnenes omverden. Vi bestræber os på, at der veksles mellem følgende fire temaer: levende organismer, menneskeskabte livsmåder, naturgivne forhold, menneskets trang til at forstå.

Indskolingen er barnets første møde med skolen. Pæda­goger og lærere arbejder tæt sammen om det enkelte barn, klassen og helheden. Pædagoger og lærere er i et fælles indskolingsteam.