image

busses skole

fag på busses skole

 

time-fagoversigt

  beg. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ab 9. ab
Klassenstid  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dansk 8 8 8 8 8 7 6 6 6
Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Basistimer/værksted 6 4 4              
Kristendomskundskab   1 1 1 1 1 1 1  
Musik 1 1 1 2 2 2 2 1 /// ///
Musik indskoling 1 1 1              
                     
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sløjd       2 2 2 2 /// /// ///
Håndarbejde       2 2 2 2 /// /// ///
Billedkunst        2 2 2 2 /// /// ///
Samfundsfag                 2 2
Natur/teknik       2 2 3 3      
Madkundskab           3 3 /// /// ///
Bod             1      
Historie       1 1 2 2 2 2 2
Engelsk   1 2 2 3 3 3 3 3
Tysk             2 4 3 4
Fransk             2 4 3 4
Fysik/kemi                2 2 3
Biologi               2 2 2
Geografi               1 1 2
P-fag               2 2 2
Lille projektopgave                
Kulturprojekt                  
Kristendomsprojekt                 X  
Projektopgave FP9                   X
Uddannelsespraktik                  
Erhvervspraktik                   X
I alt ugentlige elevtimer 24 24 24 29 29 29 31 32 33 34
Frivillige timer                    
Lektiecafé fra 3. til 9. klasse       1 1 1 1 1 1 1
                     
I alt ugentlige elevtimer 24 24 24 30 30 30 32 34 34 35
Pædagog i klassen 6 6 6 6            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

///// = faget findes som valgfag

 

tysk / fransk
I 6. klasse vælger eleven mellem fransk og tysk for 6., 7., 8. og 9. skoleår. Et tilvalg af fransk betyder et fravalg af tysk og omvendt. Fransk og tysk timerne ligger parallelt i skemaet. Både fransk og tysk afsluttes med folkeskolens 9.-klasseprøve (FP9).

sløjd / håndarbejde
I 3. til 6. klasse har eleverne sløjd i halvdelen af skoleåret og håndarbejde i den anden. Klassen deles i to hold.

madkundskab
I 5. klasse har eleverne madkundskab i halvdelen af skoleåret og natur-teknik i den anden.
I 6. klasse har eleverne madkundskab i halvdelen af skoleåret og natur-teknik i den anden.

musik og billedkunst i 5. og 6. klasse
I 5. og 6. klasse har eleverne musik og billedkunst som delehold. Hver anden uge musik og hver anden uge billedkunst alt efter hvad lærerne konkret finder bedst.

kristendomskundskab
I 8. klasse afvikles kristendomskundskab med en ugentlig lektion og afsluttes med en projektopgave. Der er ikke kristendomskundskab i 9. klasse.

 


prøvefag
Følgende fag afsluttes med folkeskolens 9.-klasseprøve.
Humanistiske fag: dansk, engelsk, fransk eller tysk, historie og samfundsfag.
Naturfag: matematik, geografi, biologi, idræt, fysik/kemi.
Frivillige prøver: håndarbejde, sløjd, madkundskab.

 


p-fag i udskolingen
Alle udskolingsklasser har et obligatorisk P-fag. Året er opdelt i to semestre (sommer til jul, jul til sommer).
Der udbydes to P-fagsblokke for 7. til 9. klasse i følgende fag:

 • billedkunst
 • foto
 • film og medie
 • håndarbejde/textil
 • kost og mad
 • musik
 • sløjd & materieldesign
 • idræt
 • drama / efterår
 • friluftsliv / forår
 • IT
 • løb
   

læseplaner 

En form for undervisningsvejledning eller undervisningsbeskrivelse til fagene har der næsten altid været. I de første skoler i Danmark var det i Den Lille Katekismus, at undervisningen tog sit afsæt. Børn blev til voksne ved konfirmationen. Her blev barnet eksamineret, og viden og forståelse blev kontrolleret.

I dag bruger vi Fælles Mål. Fælles Mål er udarbejdet af kompetente mennesker, ofte faglærere ansat af Ministeriet for Børn og Undervisning. Det er et stort og kompliceret arbejde. En fri grundskole har lov til at lave sin egen undervisningsplan og adskille sig fra folkeskolen; dog skal trin- og slutmålene være de samme, og vores undervisning "skal stå mål med hvad der sædvanligvis kræves i folkeskolen". Vi har på Busses Skole valgt at bruge Fælles Mål. Vi anerkender de overordnede betragtninger om, at det er nødvendigt for et samfunds sammenhængskraft, at der er en sammenlignelighed og genkendelighed i det, vi lærer vore børn i grundskolen. Det er for så vidt betryggende at vide, at børn i Danmark lærer nogenlunde det samme.

Vi har dog lov til at adskille os fra folkeskolen, når blot vi har beskrevet, hvordan vi gør. Således tilbydes eleverne på Busses Skole flere timer i fag som musik, håndarbejde og sløjd, og vi har igennem skoleåret væsentlig flere timer med teater og musik.

Vi har desuden valgt at tilbyde en P-fagsordning for de store elever; (P-fag = praktisk-musiske fag). Eleverne vælger selv et valgfag ud fra en fagrække.

Vi afslutter kristendomskundskab i 8. klasse med en kristendomsprojektuge.

Du vil som forælder få udleveret læseplaner for de enkelte fag ved dit barns skolestart. Læseplanerne er løbende til revision. På grundlag af læseplanerne udarbejder lærerne årsplaner, der fremlægges til orientering og debat for både børn og forældre ved skoleårets begyndelse.

I dagligdagen er der selvfølgelig plads til indfald og spontanitet. To eller flere klasser – nogle gange hele skolen – arbejder i perioder sammen om et projekt af teoretisk eller praktisk-musik art.

læse- og staveprøver

Vi har en lang tradition for læse- og staveprøver gennem hele skoleforløbet på Busses Skole. Vi har gode erfaringer med både prøvetagning og den efterfølgende pædagogiske evaluering, der involverer både lærere, elever og forældre. Alle prøver, vi benytter, indgår i en evalueringsproces, ­hvilket for os vil sige, at testresultaterne analyseres og fortolkes i et fremadrettet pædagogisk perspektiv. Vi anvender standardiseret prøvemateriale, da vi herved både sikrer, at vi udelukkende bruger prøver af høj faglig kvalitet, og at testresultaterne kan sammenlignes med scoren på landsplan.

I klasserne deltager klassens dansklærer og en specialundervisningslærer i testforløbene. Når prøverne er aflagt og rettet, afsluttes forløbet med en læsekonference, hvor specialundervisningslæreren er sparringspartner for klassens lærere i forhold til fortolkning af prøveresultater, læse- og stavepædagogiske tiltag i de enkelte klasser og indsats i forhold til enkeltelever. Klasselæreren informerer forældrene til de enkelte børn om testresultaterne. Specialundervisningslæreren inddrages, hvis der på baggrund af et prøve­resultat er behov for særlig bistand.

På Busses Skole starter testforløbet i begynderklassen, hvor eleverne sprogtestes i basale færdigheder. Fra 1. til 4. klasse tager vi typisk læsetest to gange om året. I 4. klasse tages desuden en stavetest. Fra 5. til 7. klasse tages typisk en læsetest i efteråret og en stavetest i foråret. I 8.–9. klasse anvender vi folkeskolens 9.-klasseprøver i læsning og retskrivning. Alt i alt er disse test med til at forankre og udvikle den faglige kvalitet i danskundervisningen på Busses Skole, samt at understøtte at enkelte elever får tildelt specialiseret hjælp efter behov.
 


projektopgaver

folkeskolens projektopgave 9. klasse

Hvert år gennemfører skolens 9. klasser en projektopgave, der er en del af pakken for folkeskolens 9.- klasseprøve. Selve opgaven udarbejdes på en uge, men forinden er eleverne blevet introduceret til opgavens formål, form og rammer, og i fællesskab har de to 9. klasser fundet frem til et fælles overemne. Det kan fx være bag facaden, migration, udvikling eller afhængighed. Eleverne finder sammen i mindre grupper, vælger underemne og formulerer en problemstilling, som deres projektopgave mere specifikt skal handle om. Det er en intens uge, hvor eleverne er selvkørende, og hvor formen og (selv)ansvaret udløser megen energi, arbejdsindsats og ofte også kreativitet. Der er gang i bøger, internettet, film og lyd. Ressourcepersoner eller ’casepersoner’ opsøges og interviewes, og steder besøges. Der indsamles dokumentation i form af tal, fakta, billeder, filmoptagelser m.m. Undervejs føres der individuel logbog dag for dag for at skabe rum for refleksion og holde styr på processen. Der er løbende vejledning hos læreren – både på skolen og over ElevIntra. Fredag afleveres en synopse, og i den følgende uge fremlægger eleverne deres projekt for hinanden og for lærerne. Ved fremlægningen har de fleste en it-præsentation som holdepunkt; ofte suppleret af et mere kreativt produkt. Det bliver formidlet på mange måder, fx via teater, film, sang, digt, udstilling, forsøg eller øvelser, hvor tilhørerne skal deltage. Lokalet kan også være udsmykket eller indrettet, så det passer til gruppens underemne. Alt i alt en uge, der giver særlige vilkår for læring – en læring, der spænder vidt og ikke kun vedrører indholdet, men også knytter sig til arbejdsformen, processen, samarbejdet, ansvaret og det at dykke godt ned i et emne.
 

lille projektopgave
6., 7. og 8. klasse laver en lille projektopgave i slutningen af skoleåret.

I 6. klasse er projektets tema og emne centreret om de ”små” fag (sløjd, håndarbejde, hjemkundskab og billedkunst). Det er samtidig en form for afslutning på grundforløbet i disse fag. Eleverne er 3–4 i hver gruppe. De laver projekt i de 4 første dage og fremlægger for hinanden den sidste dag.

I 7. klasse er projektets tema og emne naturfagsorienteret (biologi, geografi og fysik/kemi). Eleverne i de to klasser samarbejder om projektopgaven. Grupperne sammensættes med 3–4 elever med elever fra begge klasser og elever af begge køn. De laver projekt i de 4 første dage og fremlægger for hinanden den sidste dag.

I 8. klasse er projektets tema og emne kristendoms­kundskab. Det er samtidig afslutning af faget. Eleverne i de to klasser samarbejder om projektopgaven. De laver projekt i hele ugen og fremlægger for hinanden i den efterfølgende uge.