image

busses skole

busses skole – et sted at lære – et godt sted at være

Det er vigtigt for Busses Skole at være et sted, der kendetegnes ved et nært tillidsforhold mellem børn og voksne. Et sted der summer af initiativ, liv og glæde. For nogle børn ses det tydeligt, når de om morgenen runder lærerværelset og har brug for at give læreren et morgenkram. Andre er i fuld gang med leg og aktiviteter, men ved at læreren er der, hvis behovet skulle opstå. Børnene færdes trygt, inde som ude, og nyder at komme ud i den friske luft og lege og spille bold med kammeraterne. Ofte er den fysiske leg og adspredelse netop det, de har brug for. Lege, der inkluderer spilleregler og social adfærd, er altid i høj kurs, – og en kæp overgår stadig alt købelegetøj. Derfor finder vi kæppe alle vegne, på gangen, ved værkstedet, ved flyglet osv. Det er afgørende for os altid at søge det tillidsfulde samvær med børnene, hvorfra det gode liv kan tage afsæt. At være en skole der er et godt sted at være. (At nå dertil er en fælles indsats. Derfor prioriteres det højt på skolen, at forældre og elever bliver inddraget i arbejdet med at tage vare på hinanden)

Trivselsarbejdet

Trivselsarbejdet foregår i det daglige. Det er et grundlæggende spørgsmål for skolen, at vedblive med at lære den enkelte at udvise respekt og vise hensyn til det andet menneske. På skolen er der uddannet et par særlige rådgivere, der kan inddrages i forløb, hvis der forekommer mistrivsels i en klasse.

Forældrene inddrages ofte i sådanne forløb. Det kan være ved at tage et konkret problem op med ens eget barn eller skabe kontakt til en anden familie.

Arbejdet med trivslen er vigtigt for de værdier vi ønsker et samfund skal være præget af. På Busses Skole er det eksempelvis at danne og uddanne børnene til at leve i et demokratisk samfund – til at blive gode medborgere. At være gode kammerater og hjælpe andre. At fremme fredelig sameksistens. At fremme ligestilling. Alt sammen beskrevet i skolens vedtægt.

Skulle det alligevel ske

Hvis et barn føler sig dårligt behandlet (mobbet), er de voksne forpligtede til at gribe ind. Bliver man som forælder bekendt med, at der forekommer mistrivsel, er det vigtigt, at man tager kontakt til klassens lærere, så problemets omfang kan afdækkes. Bliver man som elev på skolen udsat for mobning, eller bliver man bekendt med, at en anden elev mobbes, er det vigtigt, at man gør opmærksom på dette. Det kan ske ved at fortælle om problemet til barnets forælder eller/og ved at henvende sig direkte til klassens lærere.

Er et barn blevet mobbet, afvikler lærerne personlige samtaler med de involverede forældre og børn. Samtalerne gentages efter en kortere periode som opfølgning. De involverede børn, forældre og lærere inddrages alt efter hvad der er behov for.

Hvad er mobning?

Mobning opstår i et fællesskab, hvor der er mistrivsel. Der tales om mobning, når en eller flere personer i et fællesskab gentagne gange, over en periode, bliver udsat for fysisk eller psykisk vold fra én eller flere andre personer. Den psykiske vold indbefatter også udefrysning og udelukkelse fra gruppen. Mobning betragtes som et overgreb.

Over for mobning står såkaldte "godmodige drillerier". Forskellen på mobning og drillerier er, at godmodige drillerier kun forekommer, når alle involverede parter finder drillerierne morsomme.

Konflikter adskiller sig fra mobning ved, at de involverede parter er lige stærke. I forbindelse med mobning er magtforholdet som regel skævt.

På skolen

Alle voksne siger fra ved dårlig opførsel, nedladende kommentarer og bevidste udefrysninger. Allerede når der konstateres smådrillerier, bør der gribes ind ved, at det nærmere undersøges om alle involverede parter finder drillerierne i orden. Det skal gøres legalt at sige fra - også over for smådrillerier.

Da mobning erfaringsmæssigt ofte knytter sig til frikvarterer, vægtes tilstedeværelsen af gårdvagter højt. I det daglige prioriteres samarbejde blandt eleverne samt gensidig hjælp og støtte.

For at fremme elevernes følelse af medansvar for hinandens og egen trivsel har skolen etableret venskabsklasser. Det fungerer på den måde, at 5. klasse og 2. klasse er venskabsklasse med begynderklassen.

Vi gennemfører trivselsundersøgelser blandt skolens elever. I forbindelse med skole/hjem samtalerne drøftes også elevernes trivsel.

I klasserne arbejdes der med klasseregler og god opførsel. På de enkelte trin er der udstukket retningslinjer for ønsket adfærd.

Ud over dette er hele skolens pædagogiske tilrettelæggelse præget af, at skabe gode og trygge relationer mellem eleverne, samt et grundlæggende fællesskab, hvor alle har en betydning.

Indskolingsordning, undervisningsforløb på tværs af klassetrin, fag på langs af årgange, projekter hvor eleverne mødes fra de yngste til de ældste i faglig tilrettelagte forløb, lejrskole sammen med andre klasser, teaterprojekter på tværs og andet.

I hjemmet

Det er af stor betydning for at skabe et godt skolemiljø, at der i hjemmet tales pænt og med respekt om klassekammerater og andre forældre og skolens lærere og pædagoger.

Det er vigtigt, at man i forbindelse med fødselsdage og andre festlige begivenheder inviterer alle – enten hele klassen eller kun piger/kun drenge. Samtidig er det en god idé at prioritere en indbydelse højt. Der opfordres ligeledes til at etablere mad/legegrupper på tværs af eleverne i klassen. Det er afgørende for succes, at hjemmet støtter op om skolens arbejde omkring elevernes sociale relationer.

Hjemmet involveres i skolens trivselspolitik allerede i de små klasser for herigennem at få et godt og stærkt relationssamarbejde med skolen.

Mobning er børns problem og de voksnes ansvar!

Januar 2018, Busses Skole
Dorte Dupont, Nanna Hohwü-Christensen og Bjarne Højlund

 

Baggrundsviden:

Baggrundsviden om mobning

 

For mere info:

www.alleforenmodmobning.dk

www.friformobberi.dk

www.boernsvilkar.dk